moigioimuabannhadat.com
Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết Định Số 33/2014/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 10 năm 2014
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND TPHCM về diện tích tối thiểu được tách thửa