mio.com.vn
Khách hàng đọc như thế nào ?
Phân cấp cục bộ. Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, cùng một thiết kế liệu hai người khác nhau sẽ tiếp nhận giống nhau? Khách hàng mục tiêu, những người trực tiếp nhận sản phẩm truyền thông họ nhìn thấy gì, nhận được thông tin