merveari.av.tr
İstihkak Davası Hakkında
İstihkak Davası Nedir? İstihkak davası, malikin, taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki mülkiyet hakkı­na dayanarak, zilyetliği haklı bir nedene dayanmayan kişiye karşı açtığı iade davasıdır. Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malva