maydoph.info
[Cây Múi] - Phần 3 Những sinh lý của cây có múi cần biết. - Máy đo pH
Chủ đề tài liệu chuyên sâu: Những sinh lý của cây có múi cần biết. Phần 3: A/ Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa Các yếu tố quan trọng liên quan đến sự ra hoa trên cây có múi là: các chất đồng hoá, chất điều hoà sinh trưởng, nhiệt độ, chế …