manhtri.com
Engineer Pergo 03998
Kích thước: 1820 x 145 x 14 mm Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 1.583 m2 Trọng lượng: