lotusgall.ir
اصول روانشناسی هدیه دادن
هدیه دادن رسمی است که نخستین بار از ایران برخاسته و به سایر نقاط جهان شیوع پیدا کرده است. در واقع رسم هدیهدادن، هدیه گرفتن و صله رحم رسمی است کاملاً ایرانی که از دوران