longchimdep.net
Lồng chào mào thái
Lồng chào mào thái, là sản phẩm được anh em chơi chim chào mào lựa chọn, bởi độ thẩm mỹ vượt bậc, lồng chào mào 17 nan rất phù hợp đấu