lg.com.vn
Chính sách vận chuyển hàng
Chính sách vận chuyển hàng 1. MỤC ĐÍCH: Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng lựa chọn LG technology. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG: 2.1 Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng tiêu dùng cuối mua ...