legoland.com.vn
4 Kĩ năng telesale hiệu quả cho môi giới bất động sản
Ngoài việc khai thác khách hàng dựa trên data base thì kĩ năng telesale hấp dẫn khách hàng ngay những giây đầu tiên quyết định sự thành công của cuộc gọi. Dưới đây là một số kĩ năng telesale cho môi giới bất động sản.