lab.info.vn
Tủ lạnh y tế Haier bảo quản vaccine sinh dược phẩm
Tủ lạnh y tế là Tủ lạnh bảo quản vaccine, sinh phẩm, mẫu được thiết kế đạt chuẩn y tế thế giới chuyên dụng cho bảo quản các mẫu y tế như máu, sinh phẩm.