lab.info.vn
Ống phát hiện khí nhanh 1,2-Dichloroethane ClCH2CH2Cl No.232 Gastec
Ống phát hiện khí nhanh 1,2-Dichloroethane ClCH2CH2Cl No.232 Gastec cho phép xác định hàm lượng từ 1- 39ppm trong không khí.