lab.info.vn
Nhiệt độ bảo quản - Định nghĩa
Nhiệt độ bảo quản định nghĩa nhiệt độ đông, nhiệt độ lạnh, nhiệt độ mát, nhiệt độ phòng, nhiệt độ phòng có kiểm soát