koohenoor.net
ویزای شینگن اتریش
اتریش یکی از 26 کشور عضو حوزه شینگن است و مانند سایر کشورهای این اتحادیه فردی که ویزای شینگن کشور اتریش را در دست دارد می توانند به سایر کشورهای عضو این اتحادیه نیز با