kinhbacweb.com
Liệt Kê Danh Sách User và phân quền lại mặc định cho server vps Apache
Phân Loại User Trên Hệ Thống Đối với Ubuntu, mỗi người dùng (user) được tạo ra trên hệ thống được chia thành hai loại: Người dùng đăng nhập (hay login user): Là người dùng được tạo ra để các quản trị viên sử dùng để đăng nhập và quản lý hệ thống. Người dùng không