kiemtoancalico.com
TT số 68/2019/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử khi bán HH DV
QĐ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử; thời điểm lập hóa đơn ĐT; định dạng HĐ điện tử; ...