kiemtoancalico.com
Tiền sử dụng đất đối với nhà thanh lý và chênh lệch diện tích
Một số điều luật về thu tiền sử dụng đất đối với nhà thanh và thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đo đạc chênh lệch so với diện tích ghi trên giấy ...