kiemtoancalico.com
Thuế TNCN và lệ phí trước bạ đối với việc cho tặng đất chưa có bìa đỏ
Trường hợp miễn lệ phí trước bạ, thu nhập được miễn thuế tncn, quy định thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.