kiemtoancalico.com
Thu nhập chịu thuế từ tiền thưởng của cuộc thi dự án khởi nghiệp
Thu nhập từ tiền thưởng của cuộc thi dự án khởi nghiệp là thu nhập chịu thuế. Trường hợp thu nhập từ tiền thưởng của cuộc thi là của tổ chức hay của cá nhân