kiemtoancalico.com
Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Minh Tâm - Kiểm Toán Calico
Ông Lê Minh Tâm đã đạt được các chứng chỉ như: Cử nhân tài chính-kế toán Học viện Tài chính; Kiểm toán viên cấp Nhà nước; Chứng chỉ đào tạo về thẩm định giá