kiemtoancalico.com
Các đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Các đối tượng miễn thuế cho đất đồi, núi trọc dùng vào sản xuất nông, lâm nghiệp; đất trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng