ketoantot.com
[Tải mẫu] Phụ lục II-1 thông tư số 20/2015/ TT-BKHĐT
Khi nào doanh nghiệp sử dụng phụ lục II-1 thông tư số 20/2015/ TT-BKHĐT? Hồ sơ, quy trình cụ thể để nộp mẫu như thế nào? Cùng ketoantot tìm hiểu ngay!