karenddl.com
قفل دیجیتال بیومتریک
قفل دیجیتال بیومتریک قفل دیجیتال بیومتریک در استفاده امروزه عبارتند از به رسمیت شناختن عنبیه، تشخیص صدا، سیستم تشخیص اثر انگشت. به رسمیت شناختن عنبیه بسیار دقیق اما