karenddl.com
قفل امنیتی مجهز به قفل کودک برای محافظت از کودکان در برابر تهدیدات محیطی
در بسیاری از مواقع، به ویژه در خانه های بزرگ، به دلیل وجود کارهای بسیار زیاد در خانه، مادران از مراقبت و توجه دائمی به کودکان خود عاجز می مانند. این امر گاهی اوقات باع