karenddl.com
سیستم کد تصادفی در قفل دیجیتال
سیستم کد تصادفی در قفل الکترونیکی در سیستم کد تصادفی در قفل الکترونیکی قبل از وارد نمودن رمز در قفل، دستگاه به شما دو عدد تصادفی می‌دهد. برای آنکه رد اثر انگشت شما بر