karenddl.com
سیستم ورودی دوبل کارت و رمز قفل دیجیتال
سیستم ورودی دوبل کارت و رمز قفل دیجیتال با فعال کردن سیستم ورودی دوبل کارت و رمز قفل دیجیتال برای ورود علاوه بر وارد کردن رمز باید کارت را نیز شناسایی کرد. در غیر این ص