izolearn.com
زمان گذشته ساده | simple past در انگلیسی(درس+ویدیو+تمرین)-ایزلرن
از زمان گذشته ساده یا simple past برای بیان حالات و اتفاقاتی که در گذشته و در یک زمان خاص رخ داده و به پایان رسیده است، استفاده می شود. این زمان فرم پایه ای زمان گذشته در زبان انگلیسی می باشد. زمان رخ داد این زمان می تواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و بازه زمانی رویداد اهمیتی ندارد.