izolearn.com
زمان آینده ساده | simple future در انگلیسی(آموزش ویدیویی)- ایزلرن
زمان آینده ساده یا simple future به زمانی بعد از زمان حال اشاره می کند و بیان کننده حقایق و واقعیت ها قطعی می باشد. این زمان برای پیشبینی یک اتفاق در آینده بکار می رود.