izolearn.com
زمان حال کامل استمراری | present perfect continuous - ایزلرن
زمان حال کامل استمراری در انگلیسی بیانگر عملی است که در گذشته شروع شده و ادامه پیدا کرده و به زمان حال رسیده است. در این زمان تاکید یا بر روی عمل است و یا بر روی مدت زمان انجام آن عمل.