izolearn.com
زمان حال استمراری یا present continuous (آموزش ویدیویی) - ایزلرن
زمان حال استمراری یا (present continuous (present progressive برای بیان عمل یا شرایطی که اکنون یا به صورت مرتب یا مداوم در حال وقوع هستند بکار می رود.