izolearn.com
زمان گذشته کامل استمراری | Past Perfect Continuous - ایزلرن
گذشته کامل استمراری یا past perfect continuous بیانگر این است که دو عمل در گذشته وجود دارند که یکی قبل از دیگری در حال استمرار بوده است و در این جا