izolearn.com
زمان گذشته کامل | past perfect در انگلیسی(درس+ویدیو+تمرین)- ایزلرن
زمان گذشته کامل در انگلیسی یا Past Perfect که به آن pluperfect نیز می گویند،اشاره به عملی دارد که در زمان گذشته پیش از یک زمان مشخصی تکمیل یا انجام شده باشد. در زبان فارسی به این زمان ماضی بعید می گوییم.