izolearn.com
اعداد به انگلیسی : اعداد انگلیسی از 1 تا 1000 (با 49 جدول)-ایزولرن
اعداد به انگلیسی : اعداد اصلی در انگلیسی صفت هایی هستند که کمیت اشاره دارند و اعداد ترتیبی به توزیع ها اشاره می کنند. در این درس به بررسی اعداد می پردازیم