izolearn.com
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : 470 فعل بی قاعده با معنی فارسی - ایزلرن
در جدول زیر می توانید لیستی از افعال بی قاعده در زبان انگلیسی با ترجمه فارسی که متشکل از 470 فعل بی قاعده می باشد را قرار مشاهده کنید.