izolearn.com
زمان آینده کامل | Future Perfect (درس+ویدیو+تمرین)-ایزولرن
زمان آینده کامل یا زمان future perfect فعل یا ساختاری است که برای توصیف عمل یا رویدادی بکار می رود که انتظار می رود (و یا برنامه ریزی شده است) که در آینده قبل از عملی دیگری به پایان برسد.