izolearn.com
زمان آینده استمراری | future continuous (درس+تمرین+ویدیو)-ایزلرن
زمان آینده استمراری یا future continuous اشاره به عمل و یا رویدادی دارد که در زمانی بعد از زمان حال(آینده) در حال انجام یا جریان باشد. در این آموزش