irace.vn
Cách cập nhật thủ công kết quả Strava lên iRace.vn
Trong 1 số trường hợp nhất định, việc đồng bộ tự động từ Strava không thể thực hiện được thì để có thể dồng bộ lên iRace bạn có thể thực hiện thủ công bằng cách sau. Lưu ý: Các bạn nên sử dụng máy tính để th