huanle.info
Thêm nội dung trước và sau bài post – huanle.info
1. Cách thêm nội dung trước bài post Chỉnh sửa đoạn code sau và thêm vào functions.php của theme đang dùng [cc] function mh_before($content) { $beforecontent =