huanle.info
Khắc phục lỗi The Active Directory Domain Services Is Currently Unavailable - huanle.info
Trong trường hợp sử dụng Office từ 2007 trở lên Word in ấn bình thường, Excel thì không nhận máy in, hoặc cả 2 không nhận máy in đã cài trong máy tính hoặc khi tìm máy in trong Word, Excel gặp thông báo lỗi: Làm theo các bước sau để khắc phục lỗi này: ...