huanle.info
Cách download Plugin cũ không còn hỗ trợ trên wordpress.org - huanle.info
Cách download Plugin cũ không còn hỗ trợ trên wordpress.org Sử dụng liên kết dưới đây: https://downloads.wordpress.org/plugin/{plugin-slug}.latest-stable.zip Thay thế plugin-slug bằng đường dẫn tĩnh slug của plugin đó. VD: Với plugin WP-SpamShield đường dẫn để download sẽ là: https://downloads.wordpress.org/plugin/wp-spamshield.latest-stable.zip Comments comments