hocvienxaydung.com
Chứng chỉ huấn luyện an toàn - Học Viện Xây Dựng
Chứng chỉ huấn luyện an toàn được Bộ lao động thương binh xã hội yêu cầu các doanh nghiệp trên toàn quốc phải có. Cả doanh nghiệp nước ngoài lẫn trong nước.