hobbyspirit.com
Sumikko Gurashi: Large Drawstring Tote Purse - San-X - Hobby Spirit
Enjoy this cute Sumikko Gurashi large drawstring tote purse measuring 40cm long x 32cm wide.