hancapquang.net
Module quang Single Mode 10G YT-XFP-LR (Loại 2 sợi quang LC)
Module quang Single Mode 10G YT-XFP-LR (Loại 2 sợi quang LC) 10G các chủng loại tốc độ 10G với khoảng cách truyền lên tới 120Km (Single mode, tùy chủng loại). Nó hỗ trợ chạy 1 hoặc 2 sợi quang đối với cáp single mode, 2 sợi quang đối với cáp quang multi mode. Module quang