hancapquang.net
Module quang SFP Single Mode 1.25G YTPD-G39-20LD
Module quang SFP Single Mode 1.25G YTPD-G39-20LD (Loại 2 sợi quang LC) 155M, 622M, 1.25G, 2.5G, 4.25G các chủng loại tốc độ 155M, 622M, 1.25G, 2.5G, 4.25G với khoảng cách truyền lên tới 120Km (Single mode, tùy chủng loại). Nó hỗ trợ chạy 1 hoặc 2 sợi quang đối với cáp single mode, 2 sợi