hancapquang.net
Module quang SFP Multi Mode 155M YTPD-E39-02L
Module quang SFP Multi Mode 155M YTPD-E39-02L (Loại 2 sợi quang LC) 155M, 622M, 1.25G, 2.5G, 4.25G các chủng loại tốc độ 155M, 622M, 1.25G, 2.5G, 4.25G với khoảng cách truyền lên tới 120Km (Single mode, tùy chủng loại). Nó hỗ trợ chạy 1 hoặc 2 sợi quang đối với cáp single mode, 2 sợi