hancapquang.net
Module quang SFP Cisco MGBSX1 850nm
SFP MGBSX1 là module quang cho môi trường truyền dẫn single Mode với bước sóng là 850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10KM, sử dụng đầu kết nối LC/LC.