hancapquang.net
Module quang SFP Cisco MGBLX1 1310nm
SFP MGBLX1 là module quang cho môi trường truyền dẫn single Mode với bước sóng là 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10KM, sử dụng đầu kết nối LC/LC.