hancapquang.net
Dây nhảy quang SC-LC Single mode - Dây nhảy quang LC-SC
Dây nhảy quang sc-lc được dịch từ fiber optic pathcord, dây nhảy quang thường được sử dụng để kết nối quang giữa các liên kết mạng quang.