hancapquang.net
Dây nhảy quang LC - LC Singlemode Simplex
Dây nhảy quang LC - LC Single mode là sản phẩm thiết kế cho sự kết nối giữa hai Switches quang sử dụng module SFP với đường kính sợi 3mm.