hancapquang.net
Dự án hàn cáp quang GPON Viettel Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Dự án hàn cáp quang GPON Viettel Kỳ Anh - Hà Tĩnh với chiều dài tuyến cáp hơn 50Km. Bao gồm 50 hộp GPON. Công trình được chúng tôi thi công trong 10 ngày. Sau khi thực hiện xong chúng tôi đã tiến hành đo kiểm, test suy hao và đạt yêu cầu nghiệm thu. LH: 0973931345