hamrahcard.ir
شناسه قبض و پرداخت چه معنایی دارد؟
در این نوشته، درباره معنای اعداد تشکیل دهنده شناسه قبض و پرداخت توضیح داده شده است.
Mohammad Eslami